Xây dựng trang đích dành cho thiết bị di động mạnh mẽ.

Dễ dàng tạo, chỉnh sửa và chuyển đổi

Với không gian làm việc di động mạnh mẽ, bạn có thể dễ dàng biến thiết kế cho máy tính để bàn
thành trang đích thích ứng cho thiết bị di động.

Không gian làm việc di
động toàn diện

  • Chỉ cần chuyển đổi giữa không gian làm việc cho máy tính để bàn và di động.
  • Điều chỉnh tỷ lệ, ẩn hoặc tinh chỉnh các phần tử để trông tuyệt đẹp trên màn hình bất kỳ.
  • Chỉnh sửa hoặc thay thế ảnh nền để cải thiện thiết kế của trang đích.
trang đích bên trong không gian làm việc di động

Chế độ xem trước nâng cao

Xem trang đích cho thiết bị di động với tư cách khách truy cập để bạn có thể xem nội dung họ thấy.
Chuyển đổi đơn giản giữa chế độ xem trước cho máy tính để bàn sang chế độ xem trước cho di động để kiểm tra xem thiết kế của bạn sẵn sàng sử dụng.

xem trước nâng cao về trang đích dành cho máy tính để bàn

Hàng trăm mẫu thích ứng hoàn toàn
cho thiết bị di động

Chọn từ hàng trăm mẫu thích ứng 100% và bắt đầu thiết kế trang đích mạnh mẽ trong chưa đầy 30 phút!

mẫu trang đích thích ứng cho thiết bị di động
Bạn muốn tìm thêm công cụ để phát triển
công việc kinh doanh?